👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک

هدف از انجام این پایان نامه بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

162

حجم

153/248 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از انجام این پایان نامه بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک است و اینکه چه نوع خاصی از سبک تفکر و عقاید مادران با اضطراب کودکانشان رابطه دارد به شکل دقیق تر اینکه:

 بررسی رابطه ی سبک های تفکر مادران واضطراب کودکان و اينكه کدام نوع از سبک های تفکر مادران می تواند اضطراب کودکان را بهتر  پیش بینی کند،

 بررسي رابطه نگرش های ناکارآمد فرزند پروری مادران و اضطراب کودکان و اينكه کدام مولفه  نگرش هاي ناكار آمد اضطراب کودک را بهتر پیش بینی مي نماید و

بررسي اين موضوع كه چه ترکیبي از سبک های تفکر مادران و نگرش هاي ناكارآمد فرزند پروري اضطراب كودكان را بهتر پيش بيني مي نمايد .

نگرش های نامناسب والدین شامل فقدان همدلی نسبت به نیاز کودک و همچنین انتظارات نامناسب والدین از کودک می تواند اضطراب کودک را پیش بینی کند. فقدان همدلی و گرمی و پاسخ گویی والدین می تواند باعث ایجاد احساس نا امنی در کودک و همچنین ایجاد اضطراب در او شود.همچنین مشخص شد که سبک های تفکر  نوع II مادران به خصوص سبک محافظه کار می تواند اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی کند.

مادرانی که سبک محافظه کار را به کار می گیرند به چند طریق ممکن است اضطراب را در کودکانشان افزایش دهند شامل کنترل بیش از حد کودک، ارائه الگوی اضطرابی، کمک به ایجاد سوگیری شناختی در کودک می شود و در نهایت این پژوهش نشان داد که ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی مادر نسبت به نیاز های کودک اضطراب کودک را به شکل بهتری پیش بینی می کند.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 

 1-1- کلیات    2

2-1- بیان مسئله    6

3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق    9

4-1-اهداف پژوهش:    10

5-1-پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش    10

1-5-1-پرسش های پژوهش    10

2-5-1-فرضیه‌ها:    10

6-1- متغیرهاي پژوهش    11

1-6-1- نگر ش های فرزندپروری     11

2-6-1- سبک های تفکر    13

3-6-1- اضطراب    17

فصل دوم

2-پیشینه پژوهش    20

1-2-مقدمه    20

2-2-بخش اول : عامل های خانوادگی    20

1-2-2- وراثت و ژنتیک    21

1-1-2-2- بازداری رفتاری    22

2-1-2-2-خلاصه و نتیجه گیری    22

2-2-2- دلبستگی    23

3-2-2-روابط خانوادگی    23

1-3-2-2- نزاع زناشویی    23

2-3-2-2-کیفیت ازدواج    24

3-3-2-2- هم والدینی    25

4-3-2-2-تاثیر سازگاری زناشویی بر فرزند پروری و اضطراب کودک    27

5-3-2-2- اندازه خانواده، ترتیب تولد و تسلط خواهر و برادری    28

4-2-2- الگوبرداری والدین    29

5-2-2- فرزندپروری    30

1-5-2-2-الگوی تربیتی استبدادی    31

2-5-2-2-فرزند پروری مقتدرانه    32

3-5-2-2-الگوی تربیتی سهل گیر    32

6-2-2-رفتارهای خاص فرزند پروری    34

7-2-2- شناخت و عقاید والدین    34

1-7-2-2- عقاید و شناخت در مورد رفتار اضطرابی    35

2-7-2-2- ادراک والدین از کنترل شخصی    36

3-7-2-2- شناخت به عنوان واسطه ی فرزند پروری و اضطراب    38

3-2- بخش دوم:سبک های تفکر    38

1-3-2-نظریه های سبک های هوش    39

2-3-2-نظریه خود مدیریتی ذهنی    40

3-3-2-متغیر های موثر درشکل گیری سبک های تفکر    40

1-3-3-2-فرهنگ    41

2-3-3-2-جنسیت    41

3-3-3-2-سن    41

4-3-3-2-سبکهای تفکر والدین    42

5-3-3-2-مدرسه و شغل    42

4-2-2-پژوهش ها مربوط به سبک تفکر    44

5-2-2-نگرش های فرزند پروری    45

1-5-2-2-انتظارات نامناسب والدین از کودکان    45

2-5-2-2-فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک    46

3-5-2-2-عقیده ی قوی والدین در استفاده از تنبیه بدنی    47

4-5-2-2-معکوس شدن نقش های والد- فرزند    48

5-5-2-2-اجحاف در توان واستقلال کودک     48

فصل سوم: روش تحقیق 

1-3- مقدمه    52

2-3- روش    52

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری    52

4-3- ابزار تحقیق    54

1-4-3- پرسش‌نامه ی سبک‌های تفکر استرنبرگ    55

1-1-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر    56

2-4-3- پرسش نامه‌ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)    56

1-2-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)    58

2-2-4-3-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری    58

3-2-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال-   

نوجوان (AAPI-2)    59

3-4-3-مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)    60

1-3-4-3-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)    61

2-3-4-3- تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P)    62

3-3-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد.     62

5-3- روش جمع‌آوری داده‌ها    63

6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    64

فصل چهارم : نتایج

1-4- مقدمه    66

2-4- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش    66

3-4-روایی پرسشنامه ی نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال(AAPI-2)    69

1-3-4-تحلیل عاملی AAPI-2    69

2-3-4-همبستگی زیر مقیاس های AAPI-2 با یکدیگر و مقیاس کلی    72

4-4- پایایی پرسشنامه نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال AAPI-2))    73

1-4-4-همسانی درونی AAPI-2    73

2-4-4-ضریب پایایی به روش تصنیف     73

5-4-نتایج تعیین روایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد SCAS-P    74

1-5-4-همبستگی گویه ها با مقیاس کلی    74

2-5-4-همبستگی زیر مقیاس‌های آزمون با یکدیگر و مقیاس کلی    77

6-4-پایایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P)    78

1-6-4-همسانی درونی SCAS-P     78

2-6-4-پایایی به روش تصنیف برای(SCAS-P)     78

7-4-یافته های استنباطی    79

1-7-4-سبک های تفکر و اضطراب    79

2-7-4-نگرش های فرزند پروری  مادران و اضطراب کودک    80

3-7-4-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر     81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-مقدمه    83

4-5- سبک های تفکر مادران و اضطراب کودک     83

1-4-5- نتیجه گیری    85

5-5- نگرش های نا مناسب فرزند پروری مادران و اضطراب کودکان    87

1-5-5-انتظارات نا مناسب و اضطراب    87

2-5-5- فقدان همدلی و اضطراب    87

5-5-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر مادران در پیش بینی اضطراب کودک    89

6-5-نتیجه گیری    90

7-5-نتیجه گیری نهایی     90

8-5-پیشنهادات     91

منابع     93

پیوست ها    94    

فهرست جدول ها

جدول شماره 1-3: سن مادر    

جدول شماره 2-3: جنس کودک    

جدول شماره 3-3: تحصیلات مادر    

جدول شماره 4-3: وضعیت اشتغال    

جدول شماره 5-3: وضعیت اقتصادی    

جدول شماره 1-4: میانگین و انحراف استاندارد سبک های تفکر    

جدول شماره 2-4: میانگین و انحراف استاندارد نگرش های نامناسب فرزند پروری 

و اضطراب کودک    

جدول شماره 3-4: همبستگی متغیرهای پژوهش:    

جدول شماره 4-4: همبستگی زیر مقیاس ها با یکدیگر    

جدول 5-4: تحلیل عاملی پرسش نامه ی (( AAPI-2    

جدول 6-4: همسانی درونی (آلفای کرونباخ) زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی

 پرسش‌نامه‌ی AAPI-2    

جدول شماره 7-4: ضریب پایایی همبسته اسپیرمن- برون برای 

پرسش نامه ی AAPI-2    

جدول شماره 8-4: همبستگی گویه ها با مقیاس کلی پرسش نامه اضطراب کودک    

جدول شماره 9-4: ماتریس همبستگی زیر مقیاس ها    

جدول شماره 10-4: ضریب پایایی همبسته برای زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی    

 جدول 11-4 : ضرایب آلفای کرونباخ، مقیاس کلی و زیر مقیاس های

 پرسش‌نامه‌ی (SCAS-P)    

جدول شماره 12-4: تحلیل رگرسیون سبک‌های تفکر مادران و اضطراب کودک    

جدول شماره 13-4: تحلیل رگرسیون نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب 

کودک    

جدول 14-4: تحلیل رگرسیون نگرش‌های فرزند پروری و سبک های تفکر        

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعمیر و نگهداری آرامگاه عبدالرحمن گهواره گر کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین ضرورت حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهای آموزشی بررسی ویژگیهای ویدیوآرت و تاثیر هنر اجرا بر ویدیو مدیریت علم است یا هنر