👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری شناسایی رابطه بین مدیریت برنامه ها و اثربخشی برنامه های صدا و سیما

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری شناسایی رابطه بین مدیریت برنامه ها و اثربخشی برنامه های صدا و سیما

هدف از این مبانی نظری بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مطالعه موردی خراسان رضوی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

115

حجم

310/732 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد اثربخشی سازمانی می باشد و به بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیما می پردازد.آنچه در اینجا به شما عزیزان ارائه میشود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایان نامه می باشد.

هر چه بر اهمیت وسایل ارتباط جمعی در جوامع افزوده شده، هم خود آنها و هم فرآیند ارتباط جمعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. رسانه های جمعی امروزه عنصر جدایی ناپذیری از زندگی بشری مبدل شده اند که در تمامی عرصه های آن از اقتصاد گرفته تا سیاست و فرهنگ نقش بی بدیلی ایفا می کنند.

آنها یکی از مهم ترین عاملان تغییر اجتماعی در جوامع محسوب شده، بی تردید رشد و گسترش رسانه ها و شبکه ها در چند دهه اخیر به لحاظ تعدد و تنوع، مسئله رقابت را برای سازمان های رسانه ای بیش از گذشته مطرح ساخته.

این سازمان ها در چنین شرایط پر فشار رقابتی نیازمند مدیران، سیاست گذاران و استراتژیست هایی بودند که با تدوین و اجرای راهبردهای رقابتی پیشتاز عرصه رقابت باشند. تحت چنین شرایطی توجه به بعد مدیریتی سازمانهای ارتباط جمعی در کانون توجه صاحب نظران قرار گرفت، مدیریت برنامه بخشی از مدیریت رسانه است که خود از سویی محصول تخصصی شدن علم مدیریت نیز محسوب می شود.

رشته مدیریت رسانه، زیر مجموعه گروه علوم ارتباطات اجتماعی است با گرایش های مختلف. مدیریت رسانه از جمله مدیریت رادیو و تلویزیون می تواند اهداف سازمان را به صورت حقیقی و منطبق با نیازهای جامعه طراحی کند. بر اساس الگوی مدیریت رسانه ای پژوهش حاضر نیز بر آن بوده به اثر بخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی (سازماندهی نیروها، ارتباط کارکنان) سازمان صدا و سیما و برنامه های آن (گرایش موضوعی برنامه ها، تنوع برنامه ها، فنون تکنولوژی ساخت برنامه ها و زمان ارائه برنامه ها) بپردازد. 

فهرست مطالب

    

فصل دوم

2-1- مقدمه    14

2-2- مبانی نظری پژوهش    14

2-2-1- اثربخشی    14

2-2-1-1- مفهوم اثربخشی    15

2-2-1-2- تعاریف اثربخشی    16

2-2-1-3- اثربخشی و اهداف سازمان    18

2-2-1-3-1- هدف سازمانی    19

2-2-1-4- شایستگی مدیریت و اثربخشی    20

2-2-1-5- الگویی برای اثر بخشی    22

2-2-1-6- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان    23

2-2-1-7- ویژگی  نظام های اثر بخش    24

2-2-1-8- مدل های اثربخشی سازمانی     25

2-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت    28

-2-2-2- رسانه    28

2-2-2-1- تعریف رسانه    29

2-2-2-2- دیدگاه ها درباره نقش رسانه    30

2-2-2-2-1- دیدگاه افراطی     30

2-2-2-2-2- دیدگاه تفریطی    30

2-2-2-2-3- دیدگاه بینابینی یا معتدل    31

2-2-2-3- کارکردهای رسانه    31

2-2-2-3-1-کارکرد خبری و اطلاع رسانی رسانه    32

2-2-2-3-2-کارکرد آموزشی رسانه    33

2-2-2-3-3-کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه    34

2-2-2-4- ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه    35

2-2-2-4-1- ایده برنامه    35

2-2-2-4-2- نام برنامه    36

2-2-2-4-3- آرم برنامه    37

2-2-2-4-4- لزوم تناسب برنامه37

2-2-2-5- تکنولوژی و مدیریت رسانه    38

2-2-2-5-1 انواع رویکرد مدیران رسانه به تکنولوژی     38

2-2-2-6- طبقه بندی برنامه های تلویزیون     41

2-2-2- 7- کیفیت برنامه های رسانه ای     42

2-2-2-8- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیرگذاری رسانه.43

2-2-2-8-1- نظریه استفاده و رضایتمندی    45

2-2-2-8-2- نظریه انتظارات اجتماعی    47

2-2-2-8-3- نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده ای    49

2-2-3- مدیریت رسانه    50

2-2-3-1- مفهوم مدیریت رسانه    51

2-2-3-2- تعریف مدیریت رسانه    52

2-2-3-3- چهار وظیفه مدیریت برنامه در رسانه    53

2-2-3-4- مدیریت برنامه    54

2-2-3-4-1-  تعریف مدیریت برنامه.55

2-2-3-4-2- روش کار در مدیریت برنامه    55

2-2 -3-4-3-  مقوله های موضوعی و مواد برنامه    56

2-2-3-4-4 - برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان صدا وسیما    58

2-2-3-4-5- مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما    59

2-2-3-4-6- اهمیت مدیریت نیروی انسانی سازمان ها    60 

2-2-3-4-7- فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما    60

2-2-3-4-8- الگوی مدیریت رسانه(صدا و سیما)    61

2-2-3-4-9- اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما    63

2- 4- پیشینه پژوهش     65

2- 4- 1- پیشینه داخلی     65

2-4-1-1- پایان نامه های داخلی مرتبط    65

2-4- 1-1-1- بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش     65

2-4-1-1-2- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت    66

2- 4-1-1-3- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی     67 

2-4-1-1-4- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری     67

2-4-1- 1-5- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها    68

2-4-1- 1-6- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت    70

2-4-1-1-7- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان    70

2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط    70

2-4-1-2-1- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی     71

2-4-1-3- تحقیقات داخلی مرتبط     71

2-4-1-3-1- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی    71

2-4-1-3-2- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس     72

2-4-1-3-3- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه    72

2-4-1-3-4- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی     73

2-4-1-3-5- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی    73

2-4-2-پیشینه خارجی     74

2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط    74

2-4-2-1-1- سبک رهبری مدیران و اثربخشی    74

2-4-2-1-2- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی    74

2-4-2-1-3- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی    74

2-4-2-1-4- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری    74

2-4-2-1-5- مدیریت اثر بخش    74

2- 4-2-1-6- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه    76

2-4-2-1-7-  تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه    78

2-4-2-1-8-  دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه    79

2-5- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی    84

منابع و مأخذ 

فهرست جداول

جدول 2-1- مدل های مختلف اثر بخشی    27

جدول 2-2- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه    50

جدول 2-3- توضیحات چهار مهارت اصلي مدیریت.54

جدول 2-4- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی     79

جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجي    83

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله اهداف تنوع زیستی بعد از 2010 فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتیاق شغلی بررسی ارث به عنوان آثار مالی انحلال نکاح پاورپوینت استراتژی تجاری، پایه و اساس انتخاب استراتژیک مبانی و تاریخچه نظریه های یادگیری