👈 فروشگاه فایل 👉

شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان

هدف از این پایان نامه شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های ایران در تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

201

حجم

440/966 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد ترک خدمت کارکنان بخصوص نخبگان می باشد که در آن به شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان می پردازد.پس از بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ترک خدمت در بین کارکنان به رتبه بندی و الویت انها می پردازد.در ادامه راهکارهایی برای کاهش ترک خدمت کارکنان نیز ارائه می شود.

چکیده:

باتوجه به اینکه، منابع انسانی هر سازمان، ارزشمندترین سرمایه ی هر سازمانی به شمار می آید و نیز اعتقاد بر این که منابع انسانی هر سازمانی به طور بالقوه تنها مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است، توجه به ترک خدمت کارکنان مسأله مهم سازمان های امروزی است. موضوع ترک خدمت کارکنان یکی از واقعیت های زندگی معاصر است و به ترک خدمت بالا به عنوان یک معضل سازمانی که باید مدیریت شود، نگریسته می شود.

ترک خدمت نخبگان (فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی) که سرمایه ی اصلی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی هستند و هزینه هایی که شرکت به علت ترک خدمت این نخبگان متحمل می شود باعث گردیده است که این پژوهش شکل گیرد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان و ارائه راهکار هایی برای کاهش این آسیب سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های ایران است.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. پرسشنامه این پژوهش با توجه به ادبیات تحقیق و نظر نخبگان تدوین گردیده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمده است که 0.82 بوده است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت ملی پخش فراورده های ایران(منطقه تهران) در نظر گرفته شده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده ، تعداد 90 نفر نمونه انتخاب و پرسشنامه تدوین شده است.

نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تی استیودنت نشان می دهد که عوامل شغلی و سازمانی و فردی در ترک خدمت اختیاری نخبگان مؤثرند اما می توان گفت تاثیر این عوامل یکسان نبوده، رتبه بندی عوامل مؤثر به این شکل می باشدکه ابتدا عوامل شغلی با میانگین 2.25 و پس از آن عوامل سازمانی با میانگین 2.17  و پس از آن هاعوامل شخصی با میانگین1.57از هم قرار گرفته اند.

فهرست مطالب 

فصل اول....

1-1 مقدمه    2

1-2- بیان مسأله    3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    6

1-4- اهداف تحقیق    8

1-5- سوالات تحقیق    8

1-6- فرضیات تحقیق    8

1-7- قلمروی تحقیق    9

1-8- شرح واژه ها و اصطلاحات    9

1-8-1- تعریف مفهومی متغیرها    9

1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها    14

1-9- روش شناسی تحقیق    15

1-9-1- روش تحقیق    15

1-9-2- روش گردآوری داده ها:    15

1-9-3- جامعه آماری    15

1-9-4- روش تجزیه و تحلیل آماری    15

فصل دوم....

2-1- مقدمه    18

2-2- ادبیات تحقیق    18

2-2-1- آسیب شناسی    18

2-3- نخبگان و دانش گران    20

2-4- ترک خدمت    21

2-5- پشینه تحقیق    32

2-6- تعاریف مولفه ها    43

2-6-1- عوامل شغلی    43

2-6-2- عوامل سازمانی    48

2-6-3- عوامل شخصی    58

2-7- چارچوب نظری تحقیق    61

2-8- مدل مفهومی تحقیق    65

2-9- خلاصه فصل دوم    66

فصل 3.

3-1- مقدمه    68

3-2- نوع و روش تحقیق    68

3-2-1- فرایند انجام تحقیق    70

3-3- مدل  مفهومی تحقیق    70

3-4- ابزار پردازش اطلاعات    70

3-5- جامعه آماری    70

3-6- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه    71

3-7- روش نمونه گیری    71

3-8- روش و ابزار گردآوری داده ها    72

3-9- قلمرو تحقیق    72

3-9-1- قلمرو مکانی    72

3-9-2- قلمرو زمانی    72

3-10- پرسشنامه    72

3-11- روایی ابزار گردآوری اطلاعات    73

3-11-1- الگوی تحلیلی تحقیق    73

3-12- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه    75

3-12-1- روش آلفاي كرونباخ    76

3-13- روش تحلیل داده ها    77

3-13-1- آمار استنباطی    77

3-14- شناخت نمونه مطالعاتی    77

3-15- خلاصه فصل سوم    78

فصل 4.....

4-1- مقدمه    80

5-2- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی    81

 5-2-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت    81

5-2-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات    82

5-2-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن    83

5-2-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار    84

5-2-5- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل    85

5-3- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی    83

5-3-1- آزمون کولموکروف-اسمیرنوف    86

5-3-2- آزمون میانگین تک نمونه ای    87

5-4- آزمون رتبه ای فریدمن    96

4-4-1- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل سازمانی    98

4-4-2-نتایج آزمون فریدمن برای عوامل شغلی    98

4-4-3- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل شخصی    99

4-5-آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(تی مستقل)    100

4-6-خلاصه فصل چهارم    102

فصل پنجم..............103

5-1- مقدمه    104

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها    104

5-2-1- نتیجه گیری از فرضیه اول    104

5-2-2- نتیجه گیری از فرضیه دوم    105

5-2-3- نتیجه گیری از فرضیه سوم    106

5-2-4- نتیجه گیری از فرضیه چهارم    107

5-2-5- رتبه بندی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان    107

5-3- پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه    108

5-3-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق    108

5-3-2- سایر پیشنهادها    110

5-4- پیشنهاد هایی به محققین آینده    110

5-5- محدودیت های تحقیق    111

منابع     I

پیوست (۱): پرسشنامه    XVIII

فهرست اشکال

شکل (1-2) مدل ترک خدمت اختیاری    24

شکل (2-3) تقسيم بندي انواع ترك خدمت    30

شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق    65

فهرست جداول

جدول (2-1) طبقه بندی آسیب های سازمانی    19

جدول (2-2) ديدگاه موافق و مخالف در خصوص جابجايي    28

جدول (2-3) پیشینه تحقیق    32

جدول (2-4) مولفه های به کار رفته در این تحقیق    39

جدول (2-5) چارچوب نظری تحقیق    61

جدول (3-1)الگوی تحلیلی تحقیق    74

جدول (3-2) آلفای کرونباخ    77

جدول (4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان    81

جدول (4-2) توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات    82

جدول (4-3) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان    83

جدول (4-4) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان    84

جدول (4-5) توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان    85

جدول (4-6) خلاصه نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف    86

جدول (4-7) آماره آزمون تی برای عوامل سازمانی    88

جدول(4-8) نتایج آزمون تی برای عوامل سازمانی    89

جدول (4-9) آماره آزمون تی برای عوامل شغلی    91

جدول (4-10) نتایج آزمون تی برای عوامل شغلی    92

جدول (4-11) آماره آزمون تی برای عوامل شخصی    93

جدول (4-12) نتایج آزمون تی برای عوامل شخصی    94

جدول (4-13) عوامل مؤثر بر ترک شغل نخبگان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران    95

جدول (4-14) آماره های آزمون    96

جدول (4-15) رتبه ها     97

جدول (4-16) آماره های آزمون برای عوامل سازمانی    97

جدول (4-17) رتبه های عوامل سازمانی     98

جدول (4-18) آماره های آزمون عوامل شغلی    98

جدول (4-19)  رتبه های عوامل شغلی    99

جدول (4-20) آماره های آزمون عوامل شخصی    99

جدول (4-21)  رتبه های عوامل شخصی    100

جدول (4-22) نتایج آزمون مقایسه میانگین برحسب تاهل    101

فهرست نمودار

نمودار (4-1) توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان    81

نمودار (4-2) توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات    82

نمودار (4-3) توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان    83

نمودار (4-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان    84

نمودار (4-5) توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان    85

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات کاربرد پلیمرهای مزوپور ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران ارزیابی ریسک آماده سازی تزریق گاز متان به سیلندرهای سوخت خودروهای گازسوز بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبك های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه