👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال و طرح تفصیلی ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال و طرح تفصیلی ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا

هدف از این پروپوزال ارائه الگو و مدل مدیریت کیفیت خدمات ناجا راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود

مشخصات فایل

تعداد صفحات

102

حجم

532/402 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پروپوزال در مورد کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی می باشد که به ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا می پردازد.

امروزه بخش اعظم و اساسی خدمات ترافیکی به رانندگان و شهروندان (به عنوان مشتریان خدمات پلیس راهنمایی)، درحوزه حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر، هدایت ترافیکی و... تحت پوشش پلیس راهنمائی و رانندگی انجام می شود. در این تعامل مستمر نحوه ارائه خدمات و کیفیت خدمات از اهمیت ویژه ای برای مشتریان و پلیس راهنمایی برخوردار است.

افزایش تقاضا برای خدمات امنیتی و انتظامی از سوی جامعه از یک طرف، و محدودیت-های پرسنلی، تجهیزاتی و بودجه ای، از طرف دیگر سازمان های پلیس را به سوی بهبود خدمات سوق داده است (Barnet; 1994). یکی از اهداف اصلی و مهم سازمان راهنمایی و رانندگی، کیفیت خدمات است. کمیّت و کیفیت خدمات مورد انتظار هزاران شهروندی است که روزانه تحت عنوان راننده و یا صاحبان بنگاه های باری و مسافری به طور مستقیم به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه می کند و یا در سطح شهرها و جاده ها با پلیس مواجه می شوند. برای نمونه می توان به صدور 1986049 فقره انـواع کارت گواهی نامه رانندگی در سال 93، اشـاره کرد. 

مسئله اساسی آن است که آیا راهور مدلی برای کیفیت خدمات خود دارد تا بر اساس آن خدمات ارائه شده خود را ارزیابی کند؟ ابعاد و مؤلفه های کیفیت خدمات راهور کدام اند؟ چه مدلی برای مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مناسب است؟

فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق .    1

1-1  مقدمه .    2

2-1  بیان مسأله .    3

3-1  اهمیت و ضرورت تحقیق .    4

4-1  پرسش های تحقیق     5

5-1  معرفی مدل مفهومی تحقیق .    6

6-1  تعاریف نظری و عملیاتی     7

1-3  روش اجراي پژوهش     

2-3  پرسش های تحقیق .    

3-3  هدف های تحقیق     

4-3  نقشه راه تحقیق     

5-3  جامعه آماری و نمونه آماری .    

6-3  روش  تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات .    

    1-6-3  شیوة تجزیه و تحلیل کیفی     

    2-6-3  شیوة تجزیه و تحلیل کمی .    

7-3  روش  گردآوری داده ها و ابزارهاي اندازه گيري پ‍ژوهش .    

8-3  روش تحلیل آماری داده های پرسش نامه  .    

9-3  ابزار اندازه گیری متغیرها و روایی و پایایی آنها  .    

10-3  اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری      

11-3 معرفی ساختار و تشکیلات جامعه مورد تحقیق (پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا)     

فهرست منابع و مآخذ .

فهرست شکل ها

شکل 1-3: نقشه راه تحقیق .    138

شکل 2-3: مدل روش تحلیل داده ها .    141

شکل 3-3: نمودار سازمانی پلیس راهور     160

    

    

فهرست جداول

جدول 1-3: ابعاد کیفیت خدمات برگرفته از ادبیات تحقیق      132

جدول 2-3: مشخصات جامعه شناختی خبرگان جامعه مورد تحقیق     133

جدول 3-3: مقایسه نتایج ابعاد کیفیت خدمات بر اساس نظر خبرگان جامعه مورد تحقیق .    133

جدول 4-3: ابعاد تأیید شده مدل مفهومی نهایی تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق توسط خبرگان سازمانی      135

جدول 5-3: رده بندی روش های استخراج عامل ها     144

جدول 6-3: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری     154

جدول 7-3: شاخص‌های روایی، پایایی     155

جدول 8-3: ضرایب همبستگی و شاخص روایی منفک  .    157

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی غنای حسی در معماری تحقیق مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب (درس فیزیولوژی + آناتومی) پروتکل گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی